|


Thông báo!
Từ ngày 01/9/2020, Bộ Y tế chính thức triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử version 2.0. Đề nghị tất cả các đơn vị truy cập vào Hệ thống theo tài khoản và mật khẩu của Hệ thống version 1.0. Các đơn vị cần tra cứu văn bản từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 31/08/2020, đề nghị truy cập vào Hệ thống theo đường dẫn: https://emohbackup2.moh.gov.vnTải hướng dẫn sử dụng nhanh

Tải hướng dẫn cài đặt công cụ ký số

Mẫu phiếu trình

Tải phiên bản trên iPad

Tải phiên bản trên điện thoại Android

Tải phiên bản trên iPhone

Tải công cụ ký số Ban Cơ yếu

Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01

Công cụ đẩy văn bản FTP

Hướng dẫn sử dụng